Om evalueringsformer i Den dansk-franske Skole

Målsætninger, evalueringer og løbende forbedringer har været helt centrale elementer i Den dansk-franske Skoles virkemåde siden skolens start i 2010.

Skolen anvender i den sammenhæng tilgangen Kaizen, som er japansk for "ændring til det bedre".

Kaizen er et japansk-amerikansk ledelsesværktøj, der opstod efter 2. verdenskrig. Det går ud på, at man i organisationen løbende reflekterer over sin praksis og opstiller kvalitetsmål, som man forsøger at maksimere. Værktøjet har været instrumentelt i den eksplosive udvikling og vækst, verdenssamfundet har oplevet lige siden. Nedenfor følger en oversigt over, hvilke processer vi gennem årene har opbygget til at understøtte en sådan løbende formulering af målsætninger, evalueringer og forbedringer.

Særligt fokus har været på at styrke feedbackløkken fra børnene til de voksne, i og med at denne generelt har tendens til at være svag - ganske enkelt fordi børn i udgangspunktet endnu ikke er udrustet til at formulere kvalificeret feedback.

2010: Morgenmøder

Morgenmøder har siden skolen startede været startskuddet for dagens aktiviteter. Det er forholdsvis kort og er møntet på fællesbeskeder og morgensang. Fællesbeskederne bruges bl.a. til at bringe mindre problemer på banen og finde løsninger. Det kan f.eks. være at minde alle om, at porten skal holdes lukket, at vi skal huske at rydde op efter endt undervisning, osv.

2011: Forældremøder

Forældremøder afholdes to gange om året. Under mødet gennemgår de enkelte lærere barnets faglige udvikling iht. Fælles Mål og barnets personlige udvikling iht. skolens model for personlig udvikling.

2011: Issue tracker-baseret arbejds- og læringsflow

Tidligt valgte vi at strukturere undervisningen omkring en issue tracker, dvs. et digitalt sagsbehandingsværktøj, hvor opgaver registreres og processeres fra den oprindelige formulering til den afsluttende evaluering. Det giver en grundlæggende struktur, hvor børn og lærere har styr på, hvilke projekter og læringsforløb, der er gang i og faciliterer, at forløb bliver ført til ende. Senere indførte vi i issue trackeren at registrere børnenes selvrapporterede motivationsscore per forløb, dette for at give læreren kvantificeret, umiddelbar feedback samt at fremme metakognitiv selvvurdering hos eleven.

2011: Vedtagelse af regler ved frokosten

Skolen har sine pægagogiske og ideologiske rødder i Freinet-pædagogikken samt endnu tidligere fortællinger om den franske École mutuelle fra det 18. og 19. århundrede. Begge bygger på demokratiske principper og flade hierarkier. På Den dansk-franske Skole kommer dette i en Kaizen-sammenhæng til udtryk ifm. den løbende udvikling af det regelsæt, der gælder for alle - børn som voksne - på skolen. Ændringer til regelsættet kan foreslås af alle, der mener, at der skal vedtages nye regler eller at gamle skal afvikles. Dette sker traditionen tro under frokosten og ændringer vedtages ved håndsoprækning og enstemmighed.

2012: Tilsyn

Skolen havde sit første tilsyn i 2012. Formålet med tilsynet er at sikre, at undervisningen står mål med det, der normalt forventes af en dansk grundskole. Det er også en årligt tilbagevendende glimrende lejlighed til at få feedback og input fra erfarne, eksterne observatører.

2013: Løbende udvikling af de ca. 17 principper

I 2013 opsummerede vi de pædagogiske og didaktiske principper, som havde vist sig at være effektive til at skabe en socialt velfungerende gruppe med højt motivationsniveau og fagligt flow. Det centrale fokus på relationer har i øvrigt vist sig at være et godt match ift. børn med specialpedagogiske behov. Principperne bliver løbende diskuteret og modnes fortsat.

2013: Medarbejderudviklingssamtaler

MUS holdes årligt ud fra en skabelon, som tager udgangspunkt i en evaluering af lærerens virke ift. bredt anerkendte parametre for god læring. Derudover defineres målsætninger for og med medarbejderen ift. skolens "MAF"-model (Motivating, Actionable, Finishable).

2017: Nationale tests

De børn der ønsker det, tager de nationale tests en gang om året. Det er vores vurdering, at testene er af svingende kvalitet, men har om ikke andet den funktion, at det træner eleverne i at håndtere test- og eksamenssituationer

2017: Praktikanter og ugentlige feedbacksessioner samt afsluttende perspektiveringsopgaver

Skolen huser jævnligt praktikanter. Disse indgår i et uddannelsesforløb, som baserer sig på ugentlige møder, hvor forrige uges målsætninger evalueres og nye målsætninger formuleres. Det ugentlige referat deles på personalets mailingliste til inspiration for alle. Forløbene afsluttes som regel med en skriftlig opgave, der omhandler et eller flere aspekter af skolens virkemåde. På den måde beriges skolen løbende med et eksternt perspektiv på sin praksis med dertil hørende muligheder for forbedringer.

2017: Løbende rettelser i faghæfter

Det har over tid vist sig, at børnene ifm. formiddagens færdighedstræning er særligt glade for at arbejde i hæfter. Materialet i hæfterne er som regel af høj kvalitet, gennemarbejdet, sjovt og gør progressionen tydelig for børnene. For at få maksimalt udbytte af hæftearbejdet er det afgørende, at alle opgaver rettes. Dette gøres typisk af en voksen, men ældre elever kan også varetage funktionen. Sidstnævnte konfiguration er relations- og kompetencestyrkende for begge elever.

2017: 5+5 håndsoprækning og mundtlige evalueringer af fælles forløb

Undervisningen på skolen veksler mellem fordybelsesarbejde (f.eks. færdighedstræning, gruppearbejde, mm.) og fælles forløb (f.eks. præsentationer, lærerstyret undervisning, ekskursioner, mm.). Fælles forløb evalueres umiddelbart efter forløbets afslutning ved, at deltagerne rækker to hænder i vejret: venstre hånd udtrykker (på en skala fra 0-5), hvor sjovt/motiverende forløbet var og højre hånd hvor lærerigt. Derudover diskuterer deltagerne, hvad der var særligt godt ved forløbet / skal genbruges en anden gang og om der er noget der skal ændres / gøres bedre.

2017: Ugentlige lærermøder

De ugentlige lærermøder er en times fællestid, hvor emner, der er relevante for hele lærergruppen, tages op. Emner til dagsordenen indsamles i løbet af ugen, prioriteres og formuleres som handingsorienterede opgaver. På selve mødet tildeles opgaverne en ansvarlig aktør, som løser opgaven til ugen efter (som regel).

2017: Plan de travail på papir

Med det voksende elevtal navnligt i de små klasser gik vi i 2017 over til at anvende papirbaseret issue tracking i form af det Freinetske koncept “Plan de travail” (da: arbejdsplan). PDT’en er en A4-side, hvor børnene nedfælder deres forventede arbejdsindsats for ugen, følger op og tilpasser planen. Det udvikler børnenes evne til at arbejde selvstændigt og planlægge samt deres metakognitive selvvurdering. Det, at PDT’en er på papirform gør, at børnene kan opbygge en vane om altid at have den med sig og det er mere konkret end at skulle forholde sig til et IT-system. Dette viste sig at have en udvandende effekt på ticketsystemet og blev opgivet i 2020.

2017: Folkeskolens Afgangsprøve

Skolen har afholdt FSA for samtlige sine 9. klasser, dvs. i 2017 og 2019. Begge år har eleverne resultatmæssigt ligget i top 1% på nationalt plan.

2018: “Le Conseil” (Rådet)

Den Freinetske “Conseil” (da: Råd) afholdes en gang om ugen. Under Conseil vurderer børnene, hvordan ugen er gået, siger tak til hinanden og lufter idéer til nye projekter.

2018: Dashboard til visualisering af fagligt niveau indenfor dansk, engelsk og matematik

Siden november 2018 er vi begyndt løbende at registrere børnenes faglige niveau i kernefagene og visualisere dem.

2018: k⁴-feedbackkultur

Skolens k⁴-feedbackkultur nævnes af personalet som et af de mest værdifulde og særegne træk ved skolen. Feedback på skolen er således karakteriseret ved at være:

Den forudsætter et højt tillidsniveau, hvilket er en af karakteristikkerne ved skolens kultur, men er til gengæld en uovertruffen katalysator for medarbejdernes personlige og faglige udvikling.

2019: Udvekslinger med andre skoler

Skolen har gennem årene etableret en række partnerskaber med skoler, navnligt i udlandet. I 2019 søsatte vi et udviklingskoncept møntet på lærerne, som går ud på, at en lærer opholder sig i en uge på en partnerskole og varetager undervisningen i flere pas. Dette træner lærerne i systematisk at afprøve skolens ca. 17 didaktiske principper. Derudover foretager læreren en evaluering af partnerskolens praksis ud fra de ca. 17 principper.

2019: Projektsedler

Ligesom issue tracking for de mindre børn i 2018 udmøntede sig i PDT’en, indførtes vi juni 2019, at projektsager nu også kan formuleres på papirform. Dette viste sig at have en udvandende effekt på ticketsystemet og blev opgivet i 2020.