%Vedtaegter for den selvejende institution %Den dansk-franske Skole af 2014 %

Godkendt af bestyrelsen d. 31. maj 2014

Godkendt af Undervisningsministeriet d. 28. juli 2014

Offentliggjort på denne side d. 11. august 2014

Hjemsted og formål

§1

Den dansk-franske Skole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Københavns Kommune. Skolen er oprettet 5. august 2013. Skolens navn er "Den dansk-franske Skole af 2014". Skolens CVR er 35 76 77 54. Skolens adresse er Tagensvej 188, 1. 2400 København NV

§2

Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.

Skolen påbegynder skolevirksomhed pr. august 2014.

Skolens midler

§3

Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud ved egendækning (f.eks. ved skolepenge for eleverne) efter lov om friskoler og private grundskoler og eventuelt ved frivillige bidrag fra andre med interesser for skolen. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 2 Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og vil være at anvende til tilvejebringelse af en kaptial til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende.

Stk. 3 Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolense daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i "Lov om friskoler og private grundskoler m.v.", og må ikke anbringes på konto m.v., som andre en skolen har rådighed over.

Forældrekreds

§4

1) forældrekredsen består af de personer, som har forældremyndigheden over elever på skolen,

2) forældrenes rettigheder efter vedtægterne tilkommer den eller de personer, som har forældremyndigheden over eleven, og

3) skolen kan anse den, der har eleven i pleje, for bemyndiget til at handle på forældremyndighedens indehavers vegne, dog ikke for så vidt angår spørgsmålet om skolegangens begyndelse og varighed, jf. dog stk. 2

Stk. 2 Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virkskomhed i henhold til "Lov om friskoler og private grundskoler m.v.". Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet, jf. §6.

§5

Forældrekredsens medlemmer har uanset eventuelle bidrag ikke ret til nogen del af skolens formueeller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Tilsyn

§6

Skolen følger de til enhver tid gældende regler om tilsyn/tilsynsførende.

Forældrekredsmødet

§7

Forældrekredsmødet består udelukkende af forældrekredsen. Bestyrelsen er ansvarlig for, at det udelukkende er medlemmer af forældrekredsen, der afgiver stemmer. Se endvidere §14, stk. 8, §17, stk. 1 og §19, stk. 3 om forældrekredsmødets beføjelser.

Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til forældrekredsmødet. Bestyrelsen indkalder til ordinært forældrekredsmøde hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i hjemstedskommunen. Forældrekredsmødet afholdes indenfor perioden 1. april til 15. maj. Dog afholdes første ordinære forældrekredsmøde indenfor 2 måneder efter Undervisningsministeriets endelige godkendelse af vedtægterne foreligger, jf. §22. Forældrekredsmødet indkaldes per e-mail til forældrekredsens medlemmer, afsendt mindst 14 dage før forældrekredsmødet. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, der mindst skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen aflægger beretning
  3. Skolelederen aflægger beretning
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  5. Indkomne forslag
  6. Eventuelt

Stk. 3 Forslag, som ønskes behandlet på det ordinære forældrekredsmøde, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. marts og de skal bekendtgøres for forældrekredsen ved indkaldelsn til forældrekredsmødet, jf. ogs §6 stk. 3.

Stk. 4 Hvis der er forslag om afsættelse af et eller flere fungerende bestyrelsesmedlemmer, jf. §10, stk. 5, skal dette fremgå af dagsordenen. Beslutning om afsættelse af et bestyrelsesmedlem kan udelukkende træffes af forældrekredsens medlemmer. Beslutningen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Denne bestemmelse (§7, stk. 4) gælder for både bestyrelsesmedlemmer valgt af men ikke blandt forældrekredsens medlemmer og for bestyrelsesmedlemmer valgt af og bland forældrekredsens medlemmer.

§8

Ekstraordinært forældrekredsmøde afholdes, når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker det, eller når en del af forældrekredsen, der repræsenterer mimdst en fjerdedel af stemmerne, kræver det. Det indkaldes som et ordinært forældrekredsmøde. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen

Stk. 2 Et ekstraoridnært forældrekredsmøde, der er indkaldt på foranledning af en del af forældrekredsen, er kun beslutningsdygtigt, hvis mindst 75% af de personer, der har krævet indkaldelsen, er til stede.

§9

Beslutninger på et ordinært eller ekstraordinært forældrekredsmøde træffes ved almindelige stemmeflerhed.

Stk. 2 Forældrekredsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske derom.

Stk. 3 Hvert forældrepar kan afgive to stemmer, såfremt begge forældrene er forældremyndighedsindehavere. Hvis en forælder har den fulde forældremyndighed, kan denne forælder afgive én stemm. Indehavere af fælles forældremyndighed kan stemme på hinandens vegne ved fuldmagt. Der kan ikke i øvrigt stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4 Der føres en beslutningsprotokol over forældrekredsmødet. Protokollen underskrives af dirigenten.

Bestyrelsens sammensætning

§10

Bestyrelsen består af fem medlemmer, der alle vælges på det ordinære forældrekredsmøde af forældrekredsen. Tre af bestyrelsens medlemmer skal tilhøre forældrekredsen. Bestyrelsens flertal skal bestå af medlemmer af forældrekredsen.

Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer vælges for to år og afgår skiftevis med to og tre årlig. Første forældrekredsmøde vælger to medlemmer for en to-årig periode, to medlemmer for en tre-årig periode og et medlem for en et-årig periode.

Stk. 3 Forældrekredsen vælger hvert år blandt forældrekredsens medlemmer en første og en anden suppleant. Suppleanterne optages automatisk, hvis et bestyrelsesmedlem udtræder eller tager orlov og sidder da i resten af udtrådte bestyrelsesmedlems valgperiode. Dette gælder både, hvor det udtrædende bestyrelsesmedlem er valgt blandt medlemmer af forældrekredsen, og hvor det udtrædende bestyrelsesmedlem ikke er valgt blandt medlemmer af forældrekredsen. Hvis det ikke er muligt at indkalde en suppleant, vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk. 4 Genvalg kan finde sted.

Stk. 5 Bestyrelsesmedlemmer kan afsættes af forældrekredsmødet i funktionsperioden. Beslutningen træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. §7, stk. 4. Denne bestemmelse gælder både for bestyrelsesmedlemmer valgt af men ikke blandt forældrekredsens medlemmer og for bestyrelsesmedlemmer valgt af og blandt forældrekredsens medlemmer.

Stk. 6 Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke opfylder de betingelser for medlemskab af bestyrelsen, som følger af friskolelovens § 5 eller af vedtægterne.

Stk. 7 t medlems udtræden i funktionsperioden indebærer, at suppleanten indtræder for resten af funktionsperioden, eller at der, hvis en suppleant ikke kan indtræde, hurtigst muligt skal udpeges eller vælges et nyt medlem for resten af perioden

Stk. 8 Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jf. lov om ligestilling af kvinder og mænd.

§11

Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen, men kan deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er medlem af forældrekredsen.

Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og registere ti CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar eller lignende betaling af skolens midler for varetagelse af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 4 Skolens leder deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen, kan bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens mødedeltagelse.

Bestyrelsens arbejde

§12

Bestyrelsen 1) varetager den overordnede ledelse af skolen, 2) har ansvaret for skolens økonomi og drift”.

Stk. 2 Bestyrelsen skal i tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd følge lovgivningen og har ansvaret for, at skolens vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen.

§13

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formand og næstformand vælges af bestyrelsens midte. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder bestemmelse om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske.

Stk. 2 Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det fornødent.

Stk. 3 Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de ppågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandlling på ødet.

Stk. 4 Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Ethvert bestyrelsesmedlem er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

Stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I tilfælde af formandens forfald er næstformandens stemme udslagsgivende.

Stk. 6 Bestyrelsesmedlemmer er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som var valgt eller udpeget den pågældende, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 182 af 22. marts 2004, §4, stk. 7.

§14

Bestyrelsesmedlemmerne skal opfylde friskolelovens krav om inhabilitet.

Stk. 2 For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen samt for den eller de tilsynsførende, jf. §6, stk. 2, gælder bestemmelserne i forvaltningsloven kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 3 Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning på betryggende måde, hernder at den valgte revisor udfører sit arbejde korrekt.

Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen ved skolefritidsordninge samt indskud.

Stk. 5 Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og andet personale. Bestyrelsen kan helt eller delvist delegere kompetencen til at ansætte og afskedige skolens personale til skolens leder.

Stk. 6 Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse, ligesom ministeriet skal orienteres omgående af bestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles. Hvis bestyrelsen træffer beslutning om nedlæggelse af skolen, påhviler det bestyrelsen at orientere forældrekredsen herom, umiddelbart efter bestyrelsens beslutning om nedlæggelse er truffet, og om grundlaget herfor.

Stk. 8 Bestyrelsen fastsætter sammen med skolelederen skolens værdigrundlag og retningslinjer for optagelse af elever.

Stk. 9 Bestyrelsen træffer i øvrigt beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om, jf. dog §7, stk. 1. Bestyrelsen kan vælge at høre forældrekredsen inden den træffer beslutning.

Stk. 10 Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

§15

Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold, jf. dog §13, stk. 2. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har dog altid ret til at få kendskab til budgetter og regnskaber, som er godkendt i bestyrelsen og revisionsprotokol. Bestyrelsen kan udstrække den ret til andre. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

Tegningsret

§16

Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst fire af bestyrelsens medlemmer.

Skoleleder

§17

Skolens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen. Beslutningen skal dog prøves på et forældrekredsmøde, hvis ét enkelt bestyrelsesmedlem kræver det. Her kræves mindst halvdelen af de afgivne stemmer til konfirmering af bestyrelsens indstilling. Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, forældrekredsen og skolens bestyrelse ansvaret fo rden daglige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

Stk. 2 Efter bestyrelsens retningslinier forestår skolelederen skolens daglige administration og personaleledelse.

Stk. 3 Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigsmæssig daglig ledelse.

Regnskab

§18

Regnskabsåret følger statens finansår.

Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsrapporten underkastes betryggende revision i overensstemmelse med lovgivninge og de af Undervisningsministeriet til enhver tid fastsatte bestemmelser. Revisor vælges af bestyrelsen.

Stk. 3 Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. marts, hvorefter den reviderede årsrapport tilstilles bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive årsrapporten og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen.

Eksklusion

§19

Bestyrelsen kan træffe afgørelse om udskrivning af en elev, hvis elevens forældre er i væsentlig restance med betaling af skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen.

Stk. 2 Bestyrelsen kan træffe afgørelse om udskrivning af en elev, hvis denne eller dennes forældre eller plejeforældre vedvarende er til gene for skolens virke.

Stk. 3 Bestyrelsens afgørelse efter stk. 1 og stk. 2 kan indankes for forældrekredsmødet af såvel medlemmet af forældrekredsen som et evt. mindretal i bestyrelsen med medlemmets samtykke. Anken har opsættende virkning.

Stk. 4 Uanset stk. 1-3 skal forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Vedtægtsændring

§20

Ændringer i vedtægterne kan ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst 14 dages mellemrum. Forældrekredsen skal dog høres om vedtægtsændringen på et forældrekredsmøde, hvis ét enkelt bestyrelsesmedlem kræver det.

Stk. 4 Vedtægtsændringer gælder ikke, medmindre de

1) indeholder oplysning om, hvem der er formand og næstformand bestyrelsen,

2) er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer,

3) angiver bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse med let læselig skrift, f.eks. maskinskrift, og

4) er offentliggjort på skolens hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen eller af bestyrelsen og forældrekredsmødet i forening.

Nedlæggelse

§21

Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes af bestyrelsen. Forud for beslutningen skal bestyrelsen høre forældrekredsen.

Stk. 2 Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med friskoleloven, skal den nedlægges.

Stk. 3 I tilfælde af skolens nedlæggelse påhviler det den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, eller er overgået til behandling i skifteretten. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 4 Eventuelle overskydende midler skal med godkendelse af Undervisningsministeriet anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens §73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder.